Oppgavedidaktikk

I dag har jeg lest gjennom rapporten Elevopgaver og elevproduktion i det 21. århundrede og selv om denne rapporten kommer fra Danmark er nok tallene også ganske gjengs for den norske skolen. Det er ikke akkurat nytt synes jeg, dette er et tema jeg har tatt opp flere ganger før – men jeg synes likevel det er verdt å trekke opp hovedlinjene fra rapporten under. Det rapporten konkluderer med er at oppgaver som blir gitt i hovedsak handler om trening og å følge oppskrifter (eksplisitte prosedyrer) – og at oppgavene i liten grad utfordrer elevene på ferdigheter som problemløsning, samarbeid, analyse, syntese og vurdering. Elevene arbeider også lite med egenvurdering – det snakkes lite med elevene om å reflektere over hvordan de selv lærer. Jeg er derfor fornøyd med at jeg skal fortsette med min oppgaveproduksjon framover, og oppdraget er knyttet til å lage oppgaver som skal både ha et faglig fokus og understøtte 21. århundrets ferdigheter.

ACT21S-prosjektet har inndelt 21. århundrets ferdigheter i 10 kompetanser. Disse kan igjen deles inn i fire kategorier;

 • Måter å tenke på
  • Kreativitet og innovasjon
  • Kritisk tenking, problemløsning og beslutningstaking
  • Lære å lære (metakognisjon)
 • Arbeidsverktøy
  • Informasjonskompetanse
  • Kompetanse innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Arbeidsmetoder
  • Kommunikasjon
  • Samarbeid
 • Å være verdensinnbygger
  • Medborgerskap (lokalt og globalt)
  • Livsmestring og karriere
  • Personlig og sosialt ansvar – inkludert oppmerksomhet rundt kulturelle forhold

Begrepsforståelse

 • Kunnskapsbygging
  • En læringsaktivitet som går utover det å gjengi kunnskap. Elevene skal utvikle ideer og forståelse, noe som krever tolkning, analyse, syntese eller vurdering/evaluering. Hvis elevene følger en bestemt/eksplisitt prosedyre fører ikke dette automatisk til kunnskapsbygging. Analyse av elevenes produkter kan gi innblikk i egenskaper ved elevenes kunnskapsbygging, men kan ikke i seg selv være et uttrykk for elevens kunnskapsbygging.
 • Egenevaluering
  • Elevene overvåker sin egen læreprosess og anvender tilbakemeldinger for å utvikle og forbedre sine produkter. Typisk vil egenevalueringen kreve at aktiviteten er over lengre tid. Hvis aktiviteten er innenfor en enkelt time er det ikke tilstrekkelig tid for at elever kan planlegge sin egen arbeidsplan/prosess eller inngå i iterative prosesser rundt produktet.
 • Samarbeid
  • Flere forskningsresultater peker på at elever som samarbeider oppnår bedre resultater enn elever som arbeider individuelt. Vurdering av muligheter for samarbeid er et viktig parameter i forhold til samarbeidsformer og til aktivitetene som elevene tilbys, f.eks. prosjektarbeid eller andre typer samarbeid.
 • Faglig kompetent kommunikasjon
  • Faglig kommunikasjon består i å kunne kommunisere klart og effektivt i tale og skrift med bruk av digitale og multimodale ressurser. Teknologi gir tilgang til flere typer kommunikasjon, både muntlig, visuelt og multimodalt. Dette optimerer behovet for at elever kan arbeide selvstendig med komplekse kommunikasjonsprosesser. Kompetansen vurdere i forhold til aktiv kommunikasjonsprosess og i forhold til ferdig produkt. Innholdsmessig betyr faglig kompetent kommunikasjon at elever kan utarbeide (multimodale) produkter, som uttrykker en klar og logisk faglig tese eller synspunkt med innblikk i forskjellige målgruppers behov for forståelsesramme (målgruppebevissthet).
 • IKT-bruk
  • IKT-bruk skal sees sammen med kunnskapsbygging, når IKT brukes for å selvstendig konstruere og bearbeide kunnskap eller lage kunnskapsbaserte produkter. En mer passiv bruk er trening eller bruk av bestemte prosedyrer i forlengelse av undervisning (løse matematikkoppgaver, grammatikkoppgaver) eller lærerens bruk av IKT-ressurser som formidlingsredskap ikke bidrar til utvikling av 21. århundrets ferdigheter.

Noen sentrale spørsmål

 • Hvilken sammenheng er det mellom det elevene produserer og 21. århundrets ferdigheter og elevenes faglige kompetanse? Hvilke forskjeller og likheter er det mellom ulike fag når det gjelder denne sammenhengen?
 • Hvilke oppgavetyper understøtter i særlig grad elevers varierende bruk av multimodalitet, og i hvilken grad understøtter multimodaliteten elevenes faglige kompetanser?
 • Hvilke oppgavetyper understøtter i særlig grad elevsamarbeid, og hvordan influerer disse oppgavene på elevenes tilgang til oppgavearbeidet og på deres utfoldelse av faglige kompetanser?

Noen hovedfunn

 • Det er åpenlyse potensialer forbundet med elevers produktive arbeid i forhold til utvikling av 21. århundrets ferdigheter i kombinasjon med faglig læring. Samtidig er det utfordringer knyttet til å realisere potensialene i den faglige undervisning. Utfordringene er i hovedsak knyttet til typen oppgaver som blir gitt i skolen. Oppgavene kjennetegnes ved tradisjonell oppgavedidaktikk, hvor elevproduktene er orientert mot reproduserende tilgang til kunnskap (utfylling, eksplisitte prosedyrer) samt er monomodale og individuelle.
 • Det er begrenset mangfold i analyserende oppgavetyper. En liten andel av oppgavene støtter elevenes selvstendige konstruksjon og bearbeidelse av kunnskap. En stor del av elevoppgavene bruker ikke faglige begreper og faglige prosedyrer. I hele 63% av produktene kan man ikke se at elevene bruker faglige termer.
 • Det er i 40% av oppgavene ikke brukt teknologi. Bruken har begrenset variasjon, i hovedsak knyttet til produksjon (presentasjon) – og i lite grad knyttet til analyse, kommunikasjon, søk og beregning. I matematikk er det utbredt anvendelse av didaktisk repeterende læremidler, som kun handler om digitaliserte utfyllingsoppgaver.
 • Det er signifikant mer individuelle oppgaver en gruppebaserte oppgaver. Når det gjelder egenevaluering forekommer ikke dette i en eneste av de analyserte oppgavene. Det tyder på at det ikke er kommunikasjon rundt elevenes læringsprosess.
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s