Archive for januar, 2015

Refleksjon rundt søk

Som et lite forsøk ute har jeg noen skoler hvor vi prøver å holde temaer «varme» over litt lenger tid, samtidig som vi ikke skal lage det for stort i omfang. Spørsmålet har vært hvor mye av fellestiden man kan bruke på slikt arbeid. En modell vi tester er en oppstart hvor man går gjennom noen tekniske ferdigheter og hvorfor dette er viktig kompetanse. Deretter tar vi 15 minutter av fellestid (IKT-kvarter) annenhver uke for å holde fokus. På dette IKT-kvarteret er det noen få refleksjonsspørsmål som blir tatt opp, og disse blir distribuert ut i forkant. Her har vi sett for oss ett hovedområde hvert kvartal (søk, produksjon, kommunikasjon, dømmekraft). Vi håper at det på denne måten får ha fokus over litt tid framfor at det blir en enkelt dag (for eksempel planleggingsdag) – og så blir det glemt litt bort i en travel hverdag. Det er viktig at skolens administrasjon er tydelige på at dette er områder vi skal jobbe med, og her får de noen ferdige presentasjoner som de kan bruke – eventuelt at de omformulerer noen av spørsmålene dersom det er nødvendig. Man kan selvfølgelig ha kortere eller lengre perioder hvor man jobber med de ulike temaene, det er en fleksibilitet vi mener skolene må velge selv ut fra de prioriteringer de ellers har. Disse «pakkene» med presentasjoner (6 stk) og underliggende ressurser kan man se på som legoklosser – man bygger sammen ut fra behov og ønsker. Det viktigste er at man har en plan. En basispakke kan bestå av hva elevene skal ha lært (den grunnleggende ferdigheten fordelt på områdene nevnt over), og så kan man ha andre «pakker» som handler om temaer som problemløsning, samarbeid, klasseledelse osv.

I eksemplene under, som omhandler de tre første rundene med søk, er det noen spørsmål som er ment som egenrefleksjon og noen som er ment som plenumsdiskusjon. Plenumsdiskusjon er for at alle (eller alle på teamet) skal ha samme forståelse for hva som er dagens situasjon og praksis – og forhåpentligvis kan det sparke i gang noen diskusjoner rundt hva man kan og bør endre.28.01.15 at 13:20 2 kommentarer

Noen refleksjonsspørsmål knyttet til kommunikasjon

Her er noen spørsmål vi diskuterte rundt tidligere denne uka i forhold til kommunikasjon. Dere får se på disse som et resultat av idemyldring, diskusjon og refleksjon – og det videre arbeidet vil strukturere disse og lage underliggende ressurser ferdige slik at man skal kunne få nødvendig ballast til å reflektere over spørsmålene selv.

Kommunikasjons- og distribusjonskanaler:

Gir vi for mye informasjon i forhold til bruken – fordi vi ønsker å informere alle om alt? Hvor mye bruker foresatte LMS eller lignende kanaler i forhold til innsatsen vi bruker på å tilgjengeliggjøre informasjon der? Er det andre måter som er mer effektive (eks sms)? Hva publiserer vi hvor (inkonsekvens – publiserer man det samme i mange kanaler, forskjellig fra gang til gang)? Når publiserer vi – er det slik at du sender ut eller laster opp sent på kveld/natt/helg – og hva slags signaler gir det til elever, foresatte, kollegaer, ansatte? Skal all informasjon være skriftlig – vi må ikke glemme at et fysisk møte eller en telefonsamtale i noen tilfeller er mer hensiktsmessig? Analogt/digitalt – ikke skrive ut og distribuere hvis vi har bestemt oss for å kommunisere digitalt. Hvordan kan vi gjøre kommunikasjon mer effektivt – hvor kan vi spare tid og gjøre en bedre jobb? Kan vi utvikle noen kriterier, veiledninger eller tips for hvordan man gjennomfører f.eks. foreldremøter, innkaller til møter osv?  Hvordan velger vi type kommunikasjonsverktøy til ulike situasjoner og hvorfor har det betydning hva slags verktøy vi bruker? Hvordan kommuniserer vi rent visuelt; bruker du STORE BOKSTAVER eller mange smilefjes – hva sier det om deg? Kjenner du til skolens/kommunens policy, regelverk, retningslinjer og maler? Hva skal arkiveres av kommunikasjonen?

Etikk:
Hva bør vi skrive og ikke skrive (etikk)? Hva er egnet kommunikasjon (fra ledelse til ansatt, fra ansatt til ansatt, ansatt til elev, ansatt til foresatte – og i hvilke kanaler) Hvordan ønsker vi/skolen å framstå som? Hvor viktig er det å bygge omdømme på nett – og hva er kjennetegn på godt omdømme? Hvor mye skal en lærer være tilgjengelig? Hvor skal man være tilgjengelig? Er det skille mellom lærer som profesjonsperson og lærer som privatperson i forhold til hva man publiserer/kommuniserer?

I undervisningen (og litt utenfor undervisningen også):

Kan vi bruke eldre elever som hjelpelærere for de yngste når det gjelder redskapskompetanse?  Hva betyr det å være en global innbygger, kulturforståelse – hva menes med relasjonskompetanse? Hvilke møteplasser gjør vi tilgjengelig for elever, elevråd, lærere og foresatte – og vurderer vi dette opp mot bruken (ikke bare lage arenaer som likevel ikke blir brukt)? I hvilken grad kan vi bruke ulike typer kommunikasjonsverktøy i opplæringen? Hva tilfører de av verdi i ulike settinger? Hva er sammenheng mellom kommunikasjon og vurdering for læring – og hva slags effekt har det? Kan sosiale medier brukes som en ressurs – for lærere, for elever? Hva bruker elevene av kommunikasjonsverktøy og sosiale medier – hva bruker de det til?  Kan vi bruke alle typer kommunikasjonsverktøy – hensyn databehandleravtale, personvern osv. Hvordan bygger lærere PLN – og hvordan bygger elever PLN? Hvorfor er det viktig å bygge nettverk? I hvor stor grad kan vi arbeide med næringsliv eller andre – utvide horisonten? Samarbeide internasjonalt? Hvorfor – og hvorfor skal vi samarbeide med aktører utenfor skolen?  Hvordan kan kommunikasjonsverktøy brukes for å gi elevene en stemme?

28.01.15 at 12:07 Legg igjen en kommentar

Refleksjonsspørsmål knyttet til produksjon

De siste dagene har vi også snakket noe om hva slags refleksjonsspørsmål som bør stilles i forhold til hovedområdene i rammeverk for digitale ferdigheter. Vi har ikke vært så opptatt av hva slags verktøy eller type oppgaver, men litt refleksjon på et overordnet nivå. Et av områdene er «produsere og bearbeide» (eller skape og formidle som jeg kaller det). Ofte handler det her om oppgaver av typen «lag en presentasjon om…» når det gjelder hva eleven skal produsere. Lærere arbeider også med å produsere, men da er det i hovedsak som læringsressurser. Her er noen av spørsmålene vi har kommet fram til bør tas opp til diskusjon i kollegiet eller i det minste som egenrefleksjon;

Man må skille mellom lærers produksjon (læringsressurser) og elevens produksjon (dokumentere egen forståelse av lærestoff).

Elev:

 • Hvorfor skal elevene produsere? Hva er målet med produksjonen?
 • Hvordan skal elevene dra nytte av det de produserer i framtiden (for eksempel for å støtte sin egen læring framfor at man produserer bare for å produsere)?
 • På hvilke måter kan produksjon støtte vurdering for læring og måling av egen progresjon?
 • Hvordan skal elevene få vist fram sine produksjoner (utfordring med tid for framvisning versus at de skal få lov til å «skinne»)?

Lærer:

 • Hvordan kan jeg framheve budskapet best mulig (mål, virkemidler, verktøy, setting, redigering) – hva er målet med min (altså lærers) produksjon? Skal den brukes før (som introduksjon til tema), under (som støtte til undervisningen) eller etter (som hjelp for å løse hjemmeoppgaver, forberede seg til tester) undervisningen?
 • Innenfor hvilke fagområder kan produksjon være aktuelt virkemiddel? Hva slags tid, utstyr har jeg til rådighet? Hva slags kompetanse har elevene på dette?
 • I hvilken grad skal det deles med andre (organisering, struktur, gjenbruk, remix) – og hvor bør det da deles (type kanal)?
 • Hvordan forstås regler om opphavsrett, åndsverk og utfordringer i forhold til publisering og deling?
 • Hvordan legges det til rette på skolen for at lærer skal produsere – for eksempel i forbindelse med flipped classroom (nødvendig opplæring, fokus, anerkjennelse, deling)?

27.01.15 at 22:34 Legg igjen en kommentar

Det virkelig grunnleggende

Jeg har vært to dager på workshop med flere aktører, både fra privat og offentlig sektor – og med rektorer, avdelingsledere og lærere – og det har vært interessant, hektisk og krevende – og moro. Vi har diskutert mange temaer innenfor kompetanseheving – og hva man må kunne, og hva som er ønskelig å kunne. Dette er arbeid dere vil se mer av framover etter hvert som vi jobber videre.

En spørsmålstilling var hva som er virkelig grunnleggende kompetanse som lærer må ha før man i det hele tatt begynner, eller kanskje til og med før lærerstudentene kommer ut i praksis. En del ting kan man lære etter hvert, f.eks. dette med pedagogisk bruk av teknologi (integrasjon av teknologi og pedagogikk) – andre ting har store konsekvenser om man ikke har forståelse og kunnskap. Vi har derfor kommet fram til noen punkter som dere kanskje ikke hadde tenkt på – og jeg lurer på hva dere tenker om disse;

 • Man skal forholde seg til personvernlov, arkivlov og opplæringslov – og i det ligger både hva man publiserer og hva man lagrer. Hva skjer hvis man publiserer noe som ikke burde vært publisert – om elever, kollegaer, skolen, kommunen eller om seg selv? Hva slags regelverk har kommunen og skolen for bruk av sosiale medier?
 • En må kunne forholde seg til enkle sikkerhetsrutiner, for eksempel å endre passord og ha strategier for å lage og huske dem.
 • Lagring er et stort område; hva skal lagres hvor og hvorfor skal det lagres på disse områdene? Forståelse for hva som krever sikker lagring, forståelse for hvorfor man skal ha databehandleravtaler og hvorfor en del skylagringstjenester derfor er en utfordring. Det samme gjelder bruk av app’er og tjenester – hvilke brukervilkår og personvernerklæringer må vi da forholde oss til – og er de i strid med lovverket? I forhold til sikker lagring – hva skal lagres hvor og når skal det slettes? Hva er konsekvensene av at sensitive opplysninger ikke blir lagret etter forskriftene – både for den opplysningene omhandler og den som ikke har fulgt regelverket? For øvrig bør alle kunne foreta en «våropprydding» i forhold til sletting – hvilke rutiner har man for dette?
 • Publisering av andres åndsverk bør man også ha noen tanker om – hva har man lov til å publisere av andres verk? Hva skal man tenke på ved streaming eller opptak – og kanskje må også foresatte få litt opplæring slik at de ikke tar opp skoleavslutningen eller andre arrangementer på video for stolt å legge ut hva egne og andres barn framfører?
 • I forhold til bruk av teknologi er det viktig at man forstår hensikten med den femte basiskompetansen. Man trenger ikke skape forståelse for hvorfor det er viktig å lese, regne og skrive – så hvorfor er det så vanskelig å forstå at digitale ferdigheter er så viktig?

Et par andre egenskaper man må inneha er evne til livslang læring og ha endringsvilje. Hva ser du etter når du skal ansette noen, og hvordan sikrer du at alle ansatte i alle fall forholder seg til punktene over?

27.01.15 at 21:47 Legg igjen en kommentar

Horizon 2015 – sammendrag og noen kommentarer

Da har jeg med stor interesse lest gjennom Horizon 2015 (NMC Techonolgy Outlook), og for min egen del komprimerte jeg noe av innholdet og skrev dette på norsk (vet ikke om den er på norsk ennå, jeg leste i alle fall den engelske versjonen). Det første kulepunktet på hver slide er mitt forsøk på å sammenfatte teksten for hver spesifikk trend, og det andre kulepunktet er å betrakte som mine kommentarer. Synes for øvrig at den er litt ensidig i forhold til at den stort sett bare peker på fordeler (som jeg ikke er uenig i at teknologien har), men at den i mindre grad peker på utfordringene. Figuren på første slide har jeg tatt fra rapporten, bare gjort den om til norsk.

24.01.15 at 15:59 1 kommentar

Noe å tenke over?

Hva er det som gjør at man trives på jobb eller skole? Hvorfor er det mange som synes skolen er kjedelig? Det er neppe noe fasitsvar, men kanskje noen av disse punktene kan være noe å tenke over i forhold til dine elever? Det er neppe «breaking news», men alltid godt å stoppe opp og tenke gjennom.

 • Hvor velkommen føler elevene seg når de kommer? Kan du navnene? Vet du hva de drømmer om å oppnå, og lytter du til dem? Får de brukt sine interesser (eller sin pasjon) i skolearbeidet slik at et oppfattes som morsomt og/eller interessant (nå mener ikke jeg at alt skal være moro, bare så det er sagt)? Blir de sett?
 • I hvor stor grad føler de at de oppnår noe med arbeidet sitt – er det slik at prosess også blir sett, ikke bare resultat? Klarer de å se relevansen i det de lærer opp mot den virkelige verden og sin egen framtid?
 • Får de være kreative og utforskende? Lærer de problemløsningsstrategier? Får de lære hvordan de kan støtte egen læring gjennom å f.eks. skrive gode notater, bruke kolonneskjemaer, bruke tankekart, lese- og skrivestrategier for å støtte læring?
 • Får de være med på å planlegge lekser framfor at de blir tildelt lekser?
 • Hvordan lærer de å sette egne mål? Har de lært at å feile er naturlig og noe man kan lære noe av – eller er det slik at de føler seg dumme eller latterliggjort når de feiler?
 • Lærer de seg å reflektere over innhold eller er fokus på å gjengi fakta (noen ganger må det være fokus på fakta, det danner grunnlag for refleksjon)?
 • I hvor stor grad får de ta avgjørelser som handler om egen læring? Hvordan lærer de å ta ansvar for egen læring?
 • Føler de trygghet slik at de kan utvikle sitt potensiale – gjennom samarbeid, gjennom å balansere forventninger mot resultat, hvordan de kan bruke teknologi for å utvide sin horisont og jobbe mer effektivt, gjennom støtte (faglig veiledning, vurdering for læring)?

19.01.15 at 10:39 Legg igjen en kommentar

En liten nyttårsgave fra TV2 Skole

TV2 skole har sett interessen for å bruke hendelsene rundt Charlie Hebdo og Pegida-marsjen i Oslo for å jobbe med tema ytringsfrihet i skolen. Som en liten nyttårsgave legges derfor sendingen som ble produsert denne uka ut åpent, og oppgavene blir publisert fortløpende – som en inspirasjon og/eller støtte for lærere som tenker å bruke disse hendelsene som eksempler i sin undervisning.

Selve sendingen finner du her: http://splive.tv2skole.no/login/ungdom/Sider/Default.aspx

– og her er noen av oppgavene allerede (beregnet på ungdomstrinn og vgo) – trykk på bildene for større utgaver:

gatedemonstrasjoner islamkritisk demonstrasjon karikaturtegninger ord og uttrykk ytringer

15.01.15 at 14:45 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

 • 516,969 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry