#SMIL – sammenheng mellom IKT og læring

SMIL er et forskningsprosjekt som har sett på sammenhengen mellom IKT og læring, og det er UiB som fikk oppdraget av KS og Østlandssamarbeidet. Jeg har gledet meg til å høre om denne rapporten, og jeg må si at jeg er veldig fornøyd med at denne første halvannen timen hvor jeg har fulgt pressekonferansen på stream bare bekrefter det jeg selv sier og skriver – og at nå har vi forskningen der som støtter det.

 Det har vært to hovedproblemstillinger;

 • Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående skole?
 • Bidrar fylkeskommunens IKT-satsing til ønsket læringsutbytte?

IKT har økt produktiviteten og effektiviteten i samfunnet generelt, og stimulert til samarbeid – også utover landegrensene. Sentrale spørsmål er hva som kjennetegner lærere som lykkes med IKT-integrering i sin undervisning og hvilke indikatorer ser man etter for å gjenkjenne godt skoleeierskap. Det er brukt store ressurser på IKT i skolen, og det er derfor viktig at denne satsingen gir økt læring. Dette forskningsprosjektet skal derfor være til hjelp i et slikt arbeid. Klasseledelse er en sentral indikator når det gjelder ikt-bruk og læringsutbytte – men må sees i sammenheng med f.eks. digital kompetanse, vurdering og bruksmønster.

(…) Context is not always everything, but it colors everything» (Pajares)

Kan IKT bidra til læringsprosessen fram til ferdig læringsutbytte? Er den meningsstyrt eller kunnskapsstyrt – og har vi kunnskapen? Kanskje må vi ha begge deler? Men vi kan ikke hvile bare på det meningsstyrte, vi må også ha fakta.

Intendert læringsutbytte (kompetansemål i læreplan), subjektivt læringsutbytte (lærer og elevers selvrapportering), objektivt læringsutbytte (pre-/poststudier for å måle effekt) – det er for lite kunnskap om subjektivt og objektivt læringsutbytte når IKT blir brukt i videregående opplæring. 

Indikator er noe som peker på at noe fungerer bedre enn andre ting, og så må man finne bevis på at det faktisk er slik.

 • Medium eller metode – eller begge?
 • Anekdotisk bevis? Evidensbasert? Begge?

Man må skille mellom; primære indikatorer (eks PC-tetthet i skolen og hvor mye den blir brukt i løpet av en uke i undervisningssammenheng) og sekundære indikatorer (peker i retning av lærers kompetanse, hva teknologiene blir brukt til faglig, undervisningsmetoder, læringsklima, klasseledelse o.l)


Det er mange forskjellige meninger når det gjelder å definere digital kompetanse. Her må vi også ta hensyn til norsk kontekst – vi har en forankring nasjonalt (basiskompetanse) som mange andre land ikke har.

SMIL er basert på Mixed Method Design. Elektronisk survey (17529 elever, 2579 lærere), 30 semi-strukturerte intervju med skoleeier, skoleleder, fylkespolitiker, lærer og Elevorganisasjonen. 3 fokusgrupper med elevråd, yrkesfaglærere og KS-prosjektgruppe. Feltarbeid: 10 generelle observasjoner i matematikk, norsk og engelsk. Case/effektstudie av NDLA bruk i naturfag.

Hovedfunn;

 • IKT er strukturelt forankret i SMIL-skolene
 • SMIL-skolene har svært god PC-tilgang og teknologipark
 • Det er mye IKT-bruk i SMIL-skolene, men for lite faglige orienterte
 • En del lærerehar kommet langt i sin IKT-bruk
 • Digital kompetansehevingstiltak for lærere generelt er nødvendig
 • Underveisvurdering og IKT-bruk må sømløst veves sammen
 • Digitale læremiddel må forankres bedre i underveis- og sluttvurdering
 • Skoleledelse i en digital tidsalder setter nye krav til endringskompetanse
 • God klasseledelse er avgjørende for godt læringsutbytte i den digitale skolen
 • En teoretisk digital kompetansemodell utviklet for SMIL er testet empirisk og funnet konsistent
 • Lærerens digitale kompetanse hever elevenes læringsutbytte med IKT
 • Høyt læringstrykk, klare læringsmål og tilbakemelding for IKT-bruk er viktig
 • Utenomfaglig PC-bruk og digital livsstil i klasserommet er en utfordring
 • Læreren som rollemodell er viktig for elevers IKT-bruk
 • Sosial bakgrunn spiller sterkt inn på karakterer og digitalt bruksmønster
 • Elevens digitale kompetanse henger sammen med karakterer og foreldres utdanning

 
 
De som trenger undervisningen mest er også de med mest utenomfaglig bruk av PC. Behov for tilpasset opplæring av elever som «lettere lar seg friste». Hvordan kan vi utnytte det utenomfaglige og pense inn mot det faglige? Det handler ikke bare om elevene, men også om pedagogikk – den må kanskje legges om når man møter ungdommer med en svært digital livsstil?


Mange elever mener de har relativt god kompetanse, spørsmålet er hva slags type; elementære ferdigheter, grunnleggende, faglig bruk, digital dannelse – det er mange nyanser. Det er en klar og systematisk sammenheng mellom foreldres utdanningsnivå og elevens karaktersnitt fra ungdomsskolen. Det viser seg at denne sammenhengen har mye å si for elevens IKT-bruksmønster. Det er også en sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og hvor mye skjermtid elevene bruker. Elever med foreldre med lavest utdanningsnivå har mest skjermtid. Elever med foreldre med universitetsutdannelse har høyere digital kompetanse enn de med foreldre med lavere utdanningsnivå. Dess høyere karaktersnitt fra ungdomsskolen, dess mindre utenomfaglig bruk. Digital kompetanse hos elevene bidrar også til indre utenomfaglig pc-bruk på alle trinnene. Lærer som rollemodell for faglig IKT-bruk har noe å si for elevers digitale kompetanse på alle trinn. Gutter framstår som noe mer digitalt kompetente enn jenter. Dess mer elevene føler seg avhengig av pc og mobil, dess lavere digital kompetanse har de. Klarest effekt på digital kompetanse har karaktergjennomsnitt fra ungdomsskolen.


Lærerne mener selv de har en rimelig god kompetanse, men skal ikke være nødt til å være «superbruker» for å være en god underviser. En informant uttrykte bekymring for et fokus på at det at alle skal bruke IKT vil føre til at en «god analog lærer» blir en dårligere underviser. En annen mente at innføring av IKT først og fremst fremhever dårlig pedagogisk praksis (dårlig klasseromsledelse). Man må reflektere som lærer over sin egen praksis; hva er bra og hva må jeg endre? Klasseledelse og undervisningskontroll gir gode elevrelasjoner. Klasseledelse er derfor et tydelig funn i denne studien. Skjermtid og formell IKT-utdanning er det som i sterkest grad forklarer lærernes digitale kompetanse statistisk. Det er ikke forskjell i digital kompetanse blant lærerne etter hvilket program de underviser på. Lærere med kortest og lengst ansiennitet har lavest digital kompetanse. Stillingstypen skiller noe, og kvinnelige lærere har litt høyere digital kompetanse enn mannlige lærere. Det fremkommer klart at det er lærerens digitale kompetanse som er avgjørende for i hvilken grad læreren kan sies å ha god evne til klasseledelse.


Noen tendenser:

Skoleeier/skoleleder primærindikatorer: ikt-tilgang (god, også hjemme hos elevene), forankring (den er klart tilstede, men variasjon i de lokale planene – her trykker skoen; vi må ha forpliktende planer i alle fag, men også støtte), kompetanseheving (ikke bare hos lærere, men også hos elevene – spesielt for de sårbare elevene må vi tenke på at digital kompetanse må læres på skolen), digital underveisvurdering (dette må lærerne gripe fatt i, men det må forankres hos skoleledelse – viktige styringssignaler).

Skoleeier/skoleleder tentative indikatorer: Å være pådrivere betyr at man også er endringsorientert, slik man har sett i Østlandssamarbeidet. Alt kan ikke gå på skinner hele tiden i store organisasjoner, og disse utfordringene må man identifisere. Spesielt viktig er det at skoleeier/leder er samstemte i forhold til IKT-tiltak. Noen har tette koblinger, andre ikke. Strukturell forankring av digitale læremiddel – læreboka har vært det (prøver, eksamen), viktig at digitale læremiddel blir satt i samme kategori. At når man bruker f.eks. NDLA i hverdagen så må eksamensform speiles i forhold til dette (eks digital eksamen). Videregående har her kommet lengre enn høyere utdanning, der ser man fortsatt penn og papir når eksamen avlegges. Man må ta hensyn til digitale skiller som skyldes sosial bakgrunn, og eventuelt setter inn ekstra tiltak for elever som har behov for dette – også i videregående skole. 


Lærer primærindikator: skjermtid frastår som viktig indikator, etterutdanning (må være aktive, å delta også digitalt når det oppstår muligheter), fellesrutiner og skolereglement for PC-bruk (viktig å ha i ryggen slik at man har støtte i kollegiet og på skolenivå – må ha denne tryggheten, og også viktig at lærer og elev har felles forståelse), digital underveisvurdering (klart viktig primærindikator).

Lærer tentative indikatorer: Klasseledelse er udiskutabelt viktig. Det må operasjonaliseres slik at det gir mening også for teknologitette klasserom. Digital kompetanse svært viktig. Digital vurderingskompetanse (f.eks. multimodale tekster) krever en vurderingskompetanse som går videre enn det vi har sett tidligere – mange lærere får det til, men vi trenger et kollektivt blikk. Metode – hvordan integrere pedagogisk verktøy og ha en grunntanke rundt det. Ikke bare verktøy i seg selv og undervise på samme måte som tidligere.

 

Elever primærindikatorer: PC-tilgang kan øke trivsel. Vi kan ikke akseptere at utenomfaglig PC-bruk eskalerer, men kanskje handler dette mye om pedagogikk. Her må vi ha et kritisk blikk.

Elever tentative indikatorer: digitale skiller (tilpasset opplæring), elevens digitale kompetanse er for dårlig, læreren må vise selv for å ha troverdighet – lærere med digital kompetanse som rollemodell. Lærerutdanningen har et stort ansvar på å forberede lærerne for skolehverdagen.

 
Primær: IKT-tilgang, skoleledelse, kompetanseheving, digitale læremiddel.
Sekundær: digital kompetanse, klasseledelse, digital vurdering, digitale skiller 
Mål: bruke i neste omgang i forbindelse med lokalt læreplanarbeid.


4 kommentarer

Legg igjen et svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s