Noen kommentarer til Monitor 2011

For rundt halvannen uke siden var jeg med i en paneldebatt i regi av Senter for IKT i utdanning, og der ble noen funn fra Monitor 2011 lagt fram. I etterkant har jeg lest gjennom den publiserte rapporten – og har noen kommentarer. Jeg kommenterer naturligvis ikke alt her, men har foretatt et lite utvalg. Skal jeg oppsummere inntrykket tallene som er gitt her gir meg må det være at norsk skole ligger godt an teknologisk, det legges godt til rette for bruk og for kompetansedeling med score fra rundt 60 prosent og oppover i snitt. Er det bare de resterende 40 prosent som klager over manglende infrastruktur og manglende opplæring?

Noe av det aller første som dukker opp i boka (jeg leser den trykte utgaven) er at det er ulike tolkninger av hva begrepet digital kompetanse innebærer og hvordan det skal operasjonaliseres. Det skrives også at denne kompetansen vil være situasjonsavhengig og i stadig endring. Jeg er helt enig i utsagnene her, og spesielt det siste med at digital kompetanse er situasjonsavhengig og i stadig endring burde være tydligere framme i diskusjoner og debatt – dette er kanskje det området i skolen hvor vi får disse raske endringene, uten at rammevilkår i form av læreplaner og utstyr henger med. Jeg mener fortsatt at det mangler gode planer selv om mange skoleledere sier de har planer for implementering, men gjelder dette også pedagogisk bruk?

Nokså påfallende synes jeg også det er at Senter for IKT bruker digital kompetanse-begrepet (slik jeg også gjør), mens Udir nå har beveget seg fra «bruk av digitale verktøy» til «digitale ferdigheter». Bare dette i seg selv sier noe om ulik tolkning av hva som bør være basiskompetanse i skolen. Noe annet interessant er presiseringen av at «grunnleggende ferdighet» som sentralt begrep i OECD’s rapport har betydningen «avgjørende for læring og utvikling», men at følgeforskning til Kunnskapsløftet avdekker at skolefolk jevnt over oppfatter «grunnleggende» som»elementære eller første stadium» – spesielt når det gjelder digitale ferdigheter. Det er også dette som gjenspeiles både i Monitor2011 og andre forskningsfunn (og som jeg har omtalt selv flere ganger her på bloggen); det er fortsatt et skille mellom det å bruke programvare og det å bruke programvaren pedagogisk, bruk av teknologi oppfattes oftest som bruk av verktøyene (hva skal gjøres, ikke hva skal læres + ikke noe man bruker daglig, men noe som kan krysses av for på en liste over ting som er gjort).

Nå skal jeg ikke legge meg mye oppi det som er omtalt i kapittelet «Digital kompetanse noen forskningsresultater», men en ting vil jeg likevel nevne. Det står følgende «men funnet illustrerer [at] hvordan elever presterer på digital kompetanse i en skolesammenheng har en sterk korrelasjon med de andre skolefagene». Det er jo godt nytt, og jeg ville selvfølgelig være glad hvis det er slik at det å ha digital kompetanse gjør at man gjør det bedre i andre fag. Men jeg tror ikke det er så enkelt – digital kompetanse gjør at man kan lettere finne, organisere og gjenfinne informasjon. Digital kompetanse handler også om å kunne vurdere den informasjonen man finner. Digital kompetanse handler om at man kan jobbe mer effektivt. Digital kompetanse er avgjørende for utøvelse av rettigheter (og plikter) man har som innbygger. Bruk av digitale verktøy kan gi mer effektiv jobbing, kunne gi ulike innfallsvinkler til fagstoff, kunne tilpasse informasjon og oppgaver enklere til elever, å skape tid gjennom effektivisering som kan brukes til f.eks. undervisning. Samtidig slår det meg at utsagnet kanskje heller peker på at enten har man god læring i skolen eller så har man det ikke – enten det gjelder basiskompetanser, sosial kompetanse eller om det er fagspesifikt.

Funnet om at lærere som opplever nyttverdi ved bruk av teknologi er mer villige til å fortsette med teknologi er så opplagt logisk i seg selv at det ikke hadde vært nødvendig å ta med. Det som ellers står av teoretisk bakgrunn er ikke noe jeg vil kommentere i dette innlegget – det får komme en annen gang siden jeg heller vil bruke plassen på noen av tallene som framkommer.

Skoleleders holdninger er blant de første tallene, og første påstand som skal vurderes er «lærerne utvikler eget digitalt undervisningsmateriell». Jeg er ikke så overrasket over hva skolelederne svarte, men jeg er mer overrasket om alle disse har samme oppfatning av hva «utvikle eget digitalt undervisningsmateriell» innebærer. Hva mener du «å utvikle eget digitalt undervisningsmateriell» innebærer – er det så bredt at dersom man laster opp et dokument med en oppgavetekst i læringsplattformen så skal det inn under dette begrepet?

Under prioritering av ulike typer IKT så er jeg først og fremst litt forundret over at hele 35% av skolelederne i videregående skole sier at de minst i noen grad bruker ressurser for bruk av nettsamfunn som Facebook i undervisningen. Dette var et overraskende høyt tall – og i alle fall når tallene fra lærerne viste at 9% av lærerne i VG2 og ingen på 7. og 9. trinn brukte Facebook daglig til skolearbeid. Samtidig er jeg ikke forbauset i det hele tatt over at dette ikke er adoptert i grunnskolen – det handler for det første om at det er mye mindre tilgang til PC’er i grunnskolen generelt, det andre handler om aldersgrenser for å kunne delta, det tredje er problemet med at det må opprettes en konto før bruk – og det er uavklart hvem som i så fall skal gjøre dette og om det i det hele tatt kan pålegges.

Ressurser som brukes på pedagogisk bruk viser lovende tegn i denne rapporten. Selv om det fortsatt brukes mye ressurser på det som kan kalles IKT-ferdigheter (beherske verktøyet) er dette nedadgående til fordel for pedagogisk bruk som er på vei opp. Bra!

Jeg lurer også litt på hva som ligger i spørsmålet «skoleledelsen stiller krav til lærerne om å bruke IKT i undervisningen». Her er tallene for de som er helt enige ganske høye – stort sett på midten av 60-tallet. Når jeg så ser på statistikken over hvor stor andel av lærerne som bruker datamaskin i inntil  4 timer/uka så er tallet altså 60% på 9. trinn, og 30% bruker datamaskin i 4-9 timer pr uke. Jeg personlig synes ikke dette er mye bruk. Figuren som da viser hvilke fag man bruker datamaskin i blir derfor også pussig for meg – når jeg da leser at for 9. trinn bruker lærerne datamaskin ukentlig i følgende fem fag: samfunnsfag 59%, norsk og naturfag 56%, engelsk 55% og matematikk 37%. Med tanke på tallene over kan dette umulig utgjøre mye databruk i disse fagene hver uke (?). Jeg tror skolelederne definerer «krav om bruk av IKT i undervisningen» veldig ulikt, enkelte steder handler det kanskje rett og slett om å bruke læringsplattformen til å legge ut lekseplaner/ukeplaner (?)

Ellers må jeg jo si at delingskulturen er tydeligvis mer utbredt enn jeg har forestilt meg siden det bare er under 10% som er uenige i utsagnet «på vår skole deler vi kompetanse på tvers av enheter/avdelinger». Dette er en veldig forskjell skal jeg sammenligne med erfaringer vi har på deling av digitale ressurser – så jeg har mer tro på at her tenker man på at man har teammøter, planleggingsdager og lignende. Selvfølgelig håper jeg at kompetanse blir delt i slike fora, men samtidig sitter jeg med en følelse av at dette også handler mye om informasjonsvirksomhet (dette er det som skal skje framover) og koordinering. Samtidig framkommer det i rapporten at når det gjelder ulike måter å dele erfaringer med IKT på blant lærerne så skjer det meste gjennom uformell kontakt og gjennom IKT-ansvarlig (gjelder grunnskole), og i veldig liten grad gjennom at man observerer hverandre og gir tilbakemeldinger på hverandres undervisning med IKT. Dette i sterk kontrast til fokuset på vurdering for læring når det gjelder elevene. Selv om mange også mener at man deler gjennom interne kurs og møter så kan det virke som om mye av erfaringsutvekslingen er mer tilfeldig enn planlagt.

Noe annet som forundrer meg er at så mange (rundt 60%) er helt eller delvis enige i at elevenes utvikling av grunnleggende digitale ferdigheter blir jevnlig vurdert og registrert. Hmm – javel, hvordan og hva måles?

Selv om mange skoleledere mener at de ikke har tilstrekkelige ressurser når det gjelder IKT-bruk i skolen så sier samtidig over 60% at skoleeier støtter aktivt og legger tilrette for bruk av IKT i undervisningen og at skoleeier sørger for en tilstrekkelig IKT-infrastruktur. Og jo, noen steder har jeg sett det og det er spesielt i vgs – men ellers har jeg nok besøkt de i 40-prosenten tror jeg, hvis vi i alle fall mener det samme med «tilstrekkelig IKT-infrastruktur».

At elever på vgs sier de blir mer forstyrret av datamaskinbruk enn de opplever i grunnskolen er ikke noe underlig funn, det handler rett og slett om at det er mer 1:1 i vgs enn i grunnskolen.

Drøftingen til slutt i rapporten er vel verdt lesingen, her trekker man fram en del funn og vurderer dem tildels ganske kritisk – og jeg synes det er bra.

Selv om mange tall er overraskende høye for meg tror jeg kanskje det bunner mer i at vi mangler enn felles forståelse enn at det er jeg som tar helt feil. Tross alt er jeg ute på mange skoler og snakker med mye skolefolk i løpet av et år, så noe erfaring har jeg med dette. Ord som «tilstrekkelig» kan tolkes vidt, og hvis man ikke vet hva som ligger i «utvikle egne digitale undervisningsopplegg» så svarer man unektelig kanskje mer positivt enn hvis påstandene hadde vært mer spesifikke. Noe av det jeg savner er fokuset på pedagogisk bruk av IKT, framfor bruk av IKT – kanskje det kommer i neste Monitor?

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s