Archive for april, 2009

Twitter sin framtid?

Hvis ikke det blir som i denne artikkelen jeg ble tipset om; at mange av brukerne går lei etter 1 måned. Andre av mine blogginnlegg som omhandler Twitter i en eller annen form finner du på følgende lenke.

30.04.09 at 14:40 3 kommentarer

Web 3.0? …og litt om trender innenfor IT

web30Jeg syntes jeg var kommet et godt stykke på vei i forhold til å bevege meg i det digitale landskapet, og syntes endelig at jeg hadde fått litt taket på web2.0.  Men – det skal nok gå enda raskere i tiden framover ser det ut til. Her finner du en artikkel som omhandler web3.0 på UninettABC sin blogg.

Forøvrig har jeg funnet at dette skal være trendene innenfor IT i teknologiåret 2009 (leker meg fortsatt med Wordle):trenderit

Oppdatert; lagde innlegget Futuristisk fredag med noe mere tekst…

30.04.09 at 14:37 Legg igjen en kommentar

Wordle er ganske morsomt – dette var dagens program for meg

Slik kan dagen min i dag sammenfattes – tok rett og slett dagens agenda og limte inn i wordle, og fikk resultatet du ser under. Det viste seg at det ble omtrent slik dagen ble i realitet også, det eneste jeg umiddelbart ser er at kanskje diskusjon skulle vært større 🙂datavask1

30.04.09 at 00:22 4 kommentarer

Twitter Mosaic

Get your twitter mosaic here.

twitter1Lagde en liten oversikt over de jeg følger for tiden på Twitter ved å bruke Twitter Mosaic – det er jammen nok å prøve å følge med på, særlig hvis man ikke har vært inne på en dag eller to….Men tiden brukt her gir ofte gode tips og litt oversikt over trender i tiden 🙂

PS : jeg er evabra på Twitter

29.04.09 at 23:47 3 kommentarer

Klasseromsledelse eller sanksjoner?

Nå har jeg vært rundt på mange skoler, og senest i dag på et møte med representanter for skoler i fra flere kommuner – og et av spørsmålene som dukket opp var som vanlig hvordan man skal begrense nett-tilgang i timene slik at elevene konsentrerer seg om skolearbeid framfor å bruke tid på Facebook, Nettby, MSN osv. Som ikke-pedagog har jeg veldig lite greie på klasseromsledelse, men noen tanker om det har jeg likevel – mye forankret i hva jeg ser utenfra (og man gjør seg jo sine tanker når man er rundt omkring på skolene), de impulser jeg får med meg fra seminarer/kurs/konferanser jeg har deltatt på i forbindelse med IKT og skole, egne erfaringer med bruk av data, egne barn osv.

Jeg har hatt en helt klar formening om at man må tenke mer på å skape gode holdninger i hvordan man skal bruke digitale verktøy i skoletiden framfor å prøve å sperre bruken. Elevene vil alltid finne måter å omgå slike hindringer, og de som lykkes vil raskt spre framgangsmåten videre – slik sett et ypperlig eksempel på delingskultur…kanskje ikke helt ønsket i kollegiet riktignok. Har de ikke internett gjennom skolen sitt nett er jeg helt sikker på at flere av elevene har tilgang på f.eks oppringt bredbånd – det blir jo billigere og billigere, så kostnad er snart ikke hindringen. Mobiltelefoner vet alle foreldre at er i bruk i større eller mindre grad, selv om skolens reglement sier at mobiltelefon skal være avslått. Tidligere, altså når jeg gikk på skolen (som føles ut som en evighet siden), hadde vi også kommunikasjon med øvrige når læreren snudde ryggen til for å skrive på tavla – da var det ofte det gikk papirlapper mellom pultrekkene (ikke jeg riktignok – bare så det er sagt).

På konferansen «Er du klar for det digitale løftet» som jeg var på for et par uker siden var det flere forelesere som var inne på temaet – og noe av det jeg fikk ut av dette var følgende (jeg har tatt utgangspunkt i noen elementer fra Per Arne Hansen sitt foredrag og lagt til mine synspunkter):

Elevens evne til ”multitasking” – klarer elevene å gjøre flere ting samtidig og hvordan går det så med kvaliteten på det de i så fall oppfatter. Vi snakker mye om at disse digitalt innfødte klarer å håndtere flere ting på en gang, men er det slik at i forhold til læring blir kvaliteten dårligere når de ikke har fullt fokus på lærestoffet? (Rune Krumsvik snakket en del om dette litt senere på seminaret; faglig og rituell bruk, redskapskompetanse og fortolkningskompetanse)
Behovet for tydelig klasseledelse øker – lærer må ha klare retningslinjer for hvordan og når man skal bruke PC i timene, og dersom den ikke skal brukes….skal elevene da slå ned skjermen eller skal de få lov å bruke PC til notater?

teacher_cartoonPå møtet jeg var på i dag møtte jeg begge sider – både de som mente at man skal sperre bruk og de som mente man skal skape holdninger, men noe av det de fleste var enige om var at lærerens digitale kompetanse måtte bli større. Enkelte mente også at man som lærer var nødt til å sørge for at egen undervisning var såpass engasjerende at det utkonkurrerte surfingen på nett (dette må jeg si at jeg er veldig spent på å høre hvordan man får til dette). Uansett; kravet til klasseleders digitale kompetanse øker – man er nødt til å se muligheter og ikke bare problemer og som jeg har nevnt tidligere er manglende kompetanse det flest lærere mente var største utfordring for bruk av IKT i skolen (se innlegget «Hinder for bruk av IKT i skolen«)….men selv med kursing så kan man ikke starte noe kappløp med elevene på dette feltet – flere ligger sikkert langt foran allerede.

I forbindelse med digital kompetanse ble det spurt (Rune Krumsvik på «Er du klar for det digitale løftet») om hvordan man så for seg at man kunne øke sin egen kompetanse, og jeg gjengir svar og resultat her fordi jeg syntes resultatet var litt overraskende…

Hvordan mener du at du best kan videreutvikle din digitale kompetanse i dag?
16 % På etterutdanningskurs
30% Ved kollegarettledning  (min kommentar; denne ble jeg positivt overrasket over – skoleledere: legg tilrette for kunnskapsdeling!)
25% Ved egen «prøving og feiling» (min kommentar; også veldig positivt)
00% Ved hjelp av venner og familie (min kommentar; hvilke familier er dette hvor man ikke kan få hjelp…)
05% Andre steder
24% Blanding av alle punkta over
00% Vet ikke

I forhold til å skape gode holdninger til bruk kom Per Arne Hansen med noen retningslinjer han syntes fungerte, og jeg tror han har helt rett i at man må sette konkrete krav til hva man forventer – både i forhold til oppførsel og i forhold til resultat (forøvrig er jeg av den oppfatning at hvis man ikke vet hvor man skal blir det vanskelig å komme dit – så her er jeg helt enig i utsagnet):
• Skal PC brukes?
• Hvis nei, lokket igjen – hør klikket!
• Hvis ja, til hva?
– Innhenting, bearbeiding, presentasjon eller kanskje bare til notater
• Sett krav til elevene
– Utarbeide mål, delmål og strategi
– Krav til produkt
– Krav til standard

Noe av poenget med at vi har fått digital kompetanse inn som basiskompetanse bunner i at elevene må kunne gå ut av skolen med nok digital kompetanse til å kunne klare seg i et informasjonssamfunn, betyr ikke dette også at de ikke bare skal lære å bruke ulike digitale verktøy – men også lære seg god bruk – og også lære seg når man ikke skal bruke PC? Det blir litt samme diskusjon som i forhold til i hvilken grad man skal være anonym eller ikke på nett – skal man lære elevene å «gjemme» seg eller skal man lære dem god digital dannelse og å lære dem å legge ut gode digitale spor?

Rune Krumsvik var på dette seminaret inne på noe av det samme og viste bl.a at det finnes løsninger som bl.a gjør at lærer kan stenge ned alle skjermer i klasserommet – men spørsmålet om å få bruke PC til notater blir jo heller ikke da reellt. Han fulgte opp dette med spørsmål til salen – og også her syntes jeg at resultatet var noe overraskende (det er den lave prosenten på plagiatkontroll som forbauser meg)

Hva oppfatter du som det viktigste IKT-baserte støttestrukturen for læreren i dagens skole?
31% Elevskjermtilsyn
08% Plagieringskontroll
04% Brannmur
00% Mobilkveler
35% Blanding av alle fire over
14% Læreren trenger ikke noe av dette
07% Vet ikke

teacherFor å sammenfatte litt her på tampen siden jeg har hoppet litt hit og dit i teksten; jeg tror at det er viktigere å se på hvordan man kan skape gode holdninger framfor å se på hvordan man skal begrense bruken – det at læreren er tydelig og har klare grenser (ikke at jeg mener at det skal tørkes støv av spanskrøret, men at læreren er den som må være «sjefen» i klasserommet), at elevene er klar over hva som forventes både i form av oppførsel og resultat må etter mitt syn være helt opplagt (akkurat som vi gjør i barneoppdragelsen ellers; har klare grenser og er konsekvent). Dersom man ikke når fram – skal det gi følger? Jeg synes at dersom man ikke innretter seg er det slik det alltid har vært – det går ut over orden og oppførsels-karakteren…Forøvrig synes jeg at hver skole må ha en veldig klar formening om hva slags regler man ønsker å ha på sin skole – i dag er det veldig stor variasjon fra lærer til lærer.

Guttorm Hveem sa i sitt blogginnlegg at han mener spørsmålstillingen har mest å gjøre med klasseromsledelse og pedagogikk – noe jeg er helt enig i og Bård Vegar Solhjell har sagt følgende om bruk av ulike web2.0-verktøy (i dette tilfelle var det vel helst Facebook) og sanksjoner;

“Det skal vere opp til den lokale handlefriheten. Det er neppe (riktig) å forby, men å sørge for det samme som ellers. Sette klare grenser, ha klare regler, få elever til å forstå og vere med på dei, ha sanksjonar når dei blir brutt”

Oppdatert 2/10-09: Aftenposten «Først må vi få bedre lærere» – om at lærer er «sjef» og må få respekt..

28.04.09 at 20:41 4 kommentarer

Klar for nye tider? Litt om skoleadministrative systemer, Feide mm.

computerI dag et innlegg som skiller seg fra mange av de tidligere på bloggen min – i dag heller jeg mer i retning av hvordan man kan utnytte informasjonsflyten i et system og mellom flere systemer, og fokus er altså ikke i forhold til økt bruk av IKT i undervisningen. Jeg synes at det å tenke i retning av mindre redundans (dobbeltregistrering av data, duplikater) i de kommunale systemene totalt sett er svært viktig, og møtene jeg har vært på i dag viser meg en kommune som går i riktig retning. Med Feideinnføringen blir det hele kanskje tydeligere for enkelte kommuner, det at man får et autorativt system hvor man har kildedata (f.eks informasjon om den enkelte lærer og elev) og at øvrige systemer forholder seg til dette når man skal godkjenne pålogging i andre systemer – istedet for at man har persondata lagret mange plasser og med ulike pålogginger for hvert system. Feide har selvfølgelig også andre fordeler – dette med digitale læringsressurser er jo helt opplagt en slik.

I dag har jeg vært på flere møter ang skoleadm.system (SAS) og SkoleArena – og litt om LMS (Learning Management System, læringsplattform) og Feide (felles elektronisk identitetshåndtering) i tillegg. Noen erfaringer har jeg tatt med meg i dag i forhold til det å gjøre oppgaver mer strømlinjeformet, mer effektivt/arbeidsbesparende/unngå dobbeltbehandling og ha større kontroll og sikkerhet. Noe av det som jeg finner litt forbausende er at man med alle datasystemer som finnes fortsatt har det slik enkelte steder at når det f.eks gjelder karakterer blir disse først ført i et system, for deretter å bli hentet ut og manuelt ført på nytt i et nytt system. Snakk om mulige feilkilder!! Det ideelle er selvfølgelig at man fører karakter, fravær, orden og oppførsel i f.eks SkoleArena og at disse overføres til SAS (ikke helt «korrekt» framstilt gjerne, se kommentar under fra Frode. Kan også bruke LMS til dette). SAS er et skoleadministrativt databaseprogram og i distriktet her er det SATS og Extens som er de to rådende innenfor skoleadministrativ programvare.

Hva er så nytteverdien? For elevadministrasjon er det selvfølgelig stor nytteverdi i forhold til det å administrere elevmasse og sette karakterer (og gjerne fravær). Et innspill dersom man begynner å føre fravær og merknader er at når man begynner å føre dette elektronisk vil det bli adskillig mer fravær og flere merknader – man må kanskje derfor se på om man må endre reglement for nedsetting av orden/oppførselskarakter, her må man kanskje ta høyde for fler anmerkninger enn man har gjort til nå. Nytteverdien på personaladministrasjon har muligens et enda større gevinstpotensiale – men har noe høyere terskel for å ta i bruk enn for elevadministrasjon. Jeg har i dag sett eksempler på hvordan man kan lage oversikt over vikartimer ved fravær – elegant løst dersom man i SAS har fått lagt inn timeplaner, TT-koder, rammeplantimer i faget osv. Her kunne man få ferdig laget lønnstransaksjon (evt som kladd med etterfølgende attestering før overføring til lønnsystem) – ideellt for varierende lønn (typisk vikarlønn). Det å få en elektronisk overføring til lønnsystem framfor dagens praksis med manuell utfylling av timeliste som senere på nytt skal behandles må være en stor fordel. Oversikten man får fram må være et godt hjelpemiddel – og som en sa, når vikartimer knyttes mot fravær får vi også bedre fraværsføring på lærerne også (selv om man mente at dette ikke var et problem, men kan være en grei oversikt for timer av intern karakter – f.eks hvor mange timer som går med til ulik pålagt møtevirksomhet i løpet av et skoleår, for det er jo også ulike typer fravær – man kan være syk eller man er på kurs).

Videre har jeg fått med meg at alle lærere må knyttes opp mot alle fag for å ta i bruk lønnsføring på denne måten, og skolene må jobbe på en litt annen måte enn i dag. Med det mener jeg at man må bruke datasystemet til f.eks timeplaner (elektronisk timeplanlegger), og at disse ikke henger i papirform på en tavle. Når det gjelder barne- og mellomtrinn så trenger man ikke knytte opp elever mot lærer for å ta i bruk lønndelen fordi det er samme timesats – og trenger derfor bare knytte lærer mot fag. Hvordan blir det så med små skoler – vil disse ha noen gevinst på å innføre slike systemer? Svaret var at dersom grunnlagsdata er på plass er det i alle fall ikke mer arbeid enn det er i dag. Man kan også tenke seg dette brukt i barnehage….

Som i alt annet arbeid er det selvfølgelig snakk om hvordan man skal gjennomføre en slik endring, framdrift, forankring og ikke minst motivasjon. Skal man pålegge f.eks fraværsføring eller skal man demonstrere og vente på at lærerne skal komme med ønske om å arbeide på denne måten? Det er i alle fall viktig at man går i takt innenfor samme skole, og gjerne innenfor samme kommune. De lærerne som jeg har truffet i dag har vært ganske entydige i forhold til dette spørsmålet – det er bare å sette igang, om man starter til høsten eller til jul – det spiller ingen rolle, det er samme jobb og samme utfordringer, det er bare tidspunktet som er forskjellig (og som en av lærerne sa til de andre; data har kommet for å bli – det må vi nok bare innse). Ambisjonen nå var i alle fall at den enkelte lærer skal registrere karakterer for vårsemesteret og at vedkommende også skulle kunne ta ut klasselister ved oppstart. Andre stikkord for gevinst var f.eks henting av eksamensresultat fra nasjonale prøver og digital eksamen. De største feilkildene snakket vi også litt om – og det er nesten alltid snakk om at det er feil i databasen, f.eks at elev ikke er med i klasse (følgelig ikke har et aktivt forhold), ikke koblet mot timer, ikke ansatt i stillingsprosent osv – veldig liten del som dreier seg om f.eks glemt passord.

Imidlertid er det en del rutiner som skal på plass, og dette skal det informeres om. I tillegg skal man i samme periode ha full Feide-implementering, så det blir mye informasjon som skal på plass og ut på skolene til den enkelte lærer, elever og informasjon til foreldre. Når det gjelder Feide var et innspill jeg har tatt med meg i dag at man må regne med å sette av en større stillingsprosent enn i dag til arbeidet med SAS – det er så avgjørende at man har så god datakvalitet som mulig at dette arbeidet må prioriteres, og den som skal arbeide med dette skal ha både tid, motivasjon og kompetanse. Man må også tenke hvordan dette skal organiseres, hvem skal ha ansvar og hvem skal ha overordnet ansvar? Hva skal hver skole gjøre selv og hva ligger overordnet? Hvilke oppgaver blir det frigjort tid fra (arbeid vi gjør i dag som vi slipper ved større automatisering) og hvilke krever mer tid enn i dag – omdisponering av ressurser?  I forhold til rutiner som forsåvidt er definert i kravene til å bli Feidegodkjent ligger det også noen andre problemstillinger som må diskuteres – dette gjelder f.eks hvilke krav setter man til en person for at vedkommende skal få Feideident. Et godt forslag, syntes jeg i alle fall, var at vedkommende måte ha et aktivt forhold – f.eks at man må være ansatt i en stillingsprosent større enn 0. Man skal også ha rutiner for når vedkommende ikke skal ha tilgang lenger også… Bruker man personaladministrasjonen som ligger i SAS byggger man også opp under Feide – kvaliteten øker på dataene (fordi man bruker dataene mer – en lærer som ikke får lønn vil nok ganske fort gi beskjed).  Utbygging av datanett og bruk av IKT i undervisningen forutsetter også at lærerne er oppmerksomme på sin håndtering av sitt eget brukernavn og passord – at man ikke logger på og står online når man f.eks ikke er tilstede – ikke minst nå når man får single sign-on med Feideløsningen (som i så fall ikke bare gir tilgang til ett system, men mange….).

Imidlertid sitter jeg også igjen med en noe større bekymring – jeg har inntrykk av at man på den enkelte skole kun ser deler og ikke den store helheten. En ting som kan gå greit i et system som LMS eller SAS kan by på problemer når man skal innføre Feide. Et eksempel fra i dag var spørsmålet om foreldre og innsynsrett hvor man mente at det var greit at foreldre fikk identen til sitt barn for å logge seg inn på SkoleArena (for bl.a å kunne se fravær), dette er ikke like greit hvis man tenker i forhold til Feidekrav og ikke minst i forhold til den enkeltes elev integritet – det må vurderes nærmere hvordan dette skal løses. Her gjelder det å se alt i en sammenheng (litt som jeg skriver i innledningen) og ikke stykkevis og delt – og at dette blir en av tingene jeg må holde fokus på framover er i alle fall helt sikkert!

27.04.09 at 16:29 11 kommentarer

Når kan man si at du er deg?

godteriJeg ser at debatten om sikker identifisering stadig er i gang, og med stadig nye løsninger. Nå er det visst ganglaget som skal være det aller siste vi skal identifiseres på. Tidligere var det jo fingeravtrykket som var det «hotte», og nå kan vi jo reise ved å bruke finger’n – som det heter i reklamen fra noen av flyselskapene. Et lite søk rundt dette brakte meg til et innlegg som viser hvordan man lager falsk finger med falskt fingeravtrykk ved hjelp av lim og godteri – så det er tydelig at det å bli identifisert ikke er så enkelt.

For noen år siden (faktisk rett etter 11. september – som jeg forøvrig tidligere har laget en liten personlig teori rundt) var vi på møte i Oslo. Når vi skulle gå ombord i flyet på vei hjem viste det seg at min sjef ikke hadde legitimasjon med bilde med seg – og tatt i betrakning hendelsen i uka før var sikkerheten absolutt på topp på Gardermoen. Det hjalp ikke at minst halve flyet kunne identifisere ham – så lenge han ikke hadde gyldig legitimasjon fikk han ikke komme ombord….han ble tilslutt nødt til å ta nattbussen hjem – så spørsmålet om når man kan si at du er deg var ganske aktuell, det er tydeligvis ikke snakk om hvor mange andre som kan gå god for at du faktisk er deg.

Sikkerhet rundt dette med personopplysninger, hvordan de skal valideres, lagres og benyttes er en av de tingene jeg jobber mye med om dagen i forbindelse med Feide-implementering i de omkringliggende kommuner – og med alt som står skrevet om temaet rundt omkring i cyberspace er jeg litt i tvil om vi kan ha så stor tillit til såkalt «sikker innlogging» som vi faktisk har. Digital tillit er omskrevet nylig på forskning.no, der finnes også et innlegg som viser at datasikkerheten i kommunene går i riktig retning.

Uansett – spørsmålet vil sikkert bli diskutert i lange tider fortsatt, skal det være pinkoder eller retinascanning, fingeravtrykk eller ganglag – eller kanskje noe helt annet….

24.04.09 at 18:30 Legg igjen en kommentar

Eldre innlegg


Note to myself

Finn presentasjonene jeg bruker på slideshare

Sjekk ut ressursene jeg har laget på IKTplan.no

KONTAKTOPPLYSNINGER

Antall besøkende

  • 516,969 besøk

Siste innlegg

Skriv inn epostadresse for å få nye blogginnlegg rett i innboksen din

Bli med 322 andre følgere

Velkommen til Eva2.0

Takk for at du besøker siden, jeg setter pris på alle gjester. Hvis det er innlegg du liker godt (eller misliker) håper jeg du legger igjen en kommentar. Har du spørsmål kan du sende meg en epost, epost-adressen finner du på siden om denne bloggen. Blogginnlegg som jeg skriver på disse sidene gjenspeiler helt og holdent min private mening og mine private oppfatninger - og er ikke uttrykk for holdninger i forhold til prosjekter jeg arbeider med.

Jeg har gitt ut en bok sammen med Frode Kyrkjebø "IKT i Skulen - kva, kven, korleis og kvifor". Se fanen IKT-ferdigheter på toppen for mer informasjon.

I tillegg har jeg fått tittelen Årets Skoleblogg - denne setter jeg umåtelig stor pris på. Takker alle som bidrar med gode råd og tips til mine blogginnlegg :-)

TANKEKART DIGITALE FERDIGHETER PÅ HVILKE TRINN

Jeg er EvaBra på twitter :-)
Se også min reiseblogg.

Her finner du et tankekart med tips til hvor du kan søke hva

Skriv epostadresse under for å motta meldinger om nye blogginnlegg via epost (på den andre siden anbefaler jeg egentlig at du heller abonnerer via RSS-feed..se fanen IKT-ferdigheter på toppen og bla deg ned til Organisere ved hjelp av RSS)

Bli med 322 andre følgere

Creative Commons License
Dette verk av Eva Bratvold er lisensieret under enCreative CommonsNavngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår 3.0 Norge lisens.

“If you want to build a ship, don’t drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea.” — Antoine de Saint-Exupéry